efektywne zarządzanie w Twojej firmie
Zakres działania

biznesplanBIZNESPLAN
biznesplanWYCENA NIERUCHOMOŚCI
biznesplanBIURO RACHUNKOWE
I DORADZTWO PODATKOWE
biznesplanKREDYTY I FINANSOWANIE
DLA PRZEDSIĘBIORSTW
biznesplanZARZĄDZANIE FINANSAMI
W PRZEDSIĘBIORSTWIE
biznesplanRESTRUKTURYZACJA KREDYTÓW BANKOWYCH
biznesplanOBSŁUGA PRZEDSIĘBIORSTW TRANSPORTU MIĘDZYNARODOWEGO
biznesplanWINDYKACJA NALEŻNOŚCI
biznesplanSKUP WIERZYTELNOŚCI
biznesplanFOREX / WALUTY
/ RYZYKO KURSOWE
Słownik
1Due diligence (ang. należyta staranność) - poddanie przedsiębiorstwa wyczerpującej analizie pod względem jego kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej, w celu identyfikacji związanych z nim szans i ryzyk przed podjęciem właściwych negocjacji dotyczących transakcji kapitałowej.
Analiza ta przeprowadzana jest na podstawie już posiadanych informacji, w takich obszarach jak: produkty/usługi (obecne, wdrażane, planowane czy rozważane) i otoczenie przedsiębiorstwa - klienci i konkurenci, zespół zarządzający, organizacja przedsiębiorstwa, analiza finansowa, inne: analiza aspektów prawnych, analiza księgowa.
Do przeprowadzenia badania due diligence angażuje się wykwalifikowane w tych obszarach osoby, zwykle rzeczoznawców, prawników lub doradców podatkowych.
Biznesplan
Biznes Plan, jako kompleksowy plan realizacji działania gospodarczego, opracowany w oparciu o analizę wg standardów due diligence1 w przedsiębiorstwie minimalizuje ryzyko niepowodzenia przedmiotowego przedsięwzięcia.

Oferuję Państwu sporządzenie profesjonalnego Biznes Planu, studium wykonalności czy analizy finansowej na potrzeby:
 • zaciągnięcia kredytu bankowego
 • dotacji inwestycyjnej z funduszy europejskich
 • zbadania opłacalności inwestycji.
 • programu restrukturyzacji zadłużenia do banku.
 • inwestora np. Venture Capital
 • dotacji inwestycyjnej z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Oferta w zakresie sporządzania biznes planów skierowana jest zarówno do firm małych jak i dużych z różnych branż - usługowe, produkcyjne, handlowe.

Wykonane przez nas biznes plany cechuje wysoka, jakość, przejrzystość i skrupulatność.

Biznes Plany opracowywane są według następujących kryteriów:
 • celowości
 • możliwości realizacji
 • przejrzystości i zrozumiałej kompozycji
 • kompletności charakterystyki danego projektu
 • racjonalności
W ramach usługi sporządzenia biznes planu bądź analizy finansowej gwarantujemy bezpłatne nanoszenie poprawek w określonym czasie, jeżeli nie wykraczają one poza ramy początkowego projektu biznes planu. Celem szybkiej i sprawnej obsługi kredytowej Państwa firmy w banku, na życzenie klienta pomagamy w rozmowach z bankiem bądź w kontakcie z analitykiem finansowym.

Biznes plan tworzony jest zazwyczaj w ciągu 8-18 dni roboczych. W przypadku większych bądź złożonych projektów termin ten może ulec wydłużeniu.


Przykładowy spis treści biznesplanu:
 1. Streszczenie kierownicze
 2. 1.1.Przedmiot i cel raportu.
  1.2.Charakterystyka przedsięwzięcia inwestycyjnego.
 3. Charakterystyka przedsiębiorstwa.
 4. 2.1. Informacje podstawowe.
  2.2. Otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstwa.
  2.3. Warunki i czynniki wewnętrzne w przedsiębiorstwie.
  2.4. Analiza SWOT.
  2.4. Schemat organizacyjny przedsiębiorstwa.
  2.5. Analiza finansowa przedsiębiorstwa.
 5. Plan operacyjny inwestycji.
 6. 3.1. Lokalizacja inwestycji.
  3.2. Zakres rzeczowy inwestycji.
  3.3. Harmonogram realizacji inwestycji.
  3.4. Uwarunkowania prawne dla inwestycji.
  3.5. Plan marketingowy dla inwestycji.
 7. 4. Plan finansowy inwestycji.
 8. 4.1. Kalkulacja nakładów inwestycyjnych.
  4.2. Zapotrzebowanie kapitałowe inwestycji.
  4.3. Źródła finansowania inwestycji.
  4.4. Harmonogram spłaty kredytu.
  4.5. Plan produkcji.
  4.6. Plan sprzedaży.
  4.7. Kalkulacja kosztów produkcji.
  4.8. Szacowanie poziomu kapitału obrotowego.
 9. Prognozy finansowe.
 10. 5.1. Założenia do projekcji finansowej.
  5.2. Prognoza sprawozdań finansowych [bilans, rachunek wyników, przepływy pieniężne]
  5.3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. [80 Wskaźników]
 11. Analiza zasadności ekonomicznej inwestycji.
 12. 6.1. Szacowanie stopy dyskontowej WACC.
  6.2. DCF.
  6.3. NPV.
  6.4. IRR.
  6.5. Okres zwrotu.
  6.6. Prosta stopa zwrotu
 13. Analiza wrażliwości projektu.
 14. 7.1. Analiza progu rentowności.
  7.2. Analiza scenariuszy projektu.
 15. Załączniki.
BIZNES PROJEKT: efektywne zarządzanie

69-220 Ośno Lubuskie
ul. Szeroka 4/1

T: +48 507 112 514
E: info@biznes-projekt.pl
All rights reserved // designed by hubertw.com © 2012